logoBIP gov  

Stona Główna

Uchwała nr 12/2023 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Uchwała nr 11/2023 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Uchwała nr 10/2023 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w regulaminie Szkoły Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Uchwała nr 9/2023 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany w Uchwale nr 10/2021 z dnia 27 maja 2021 r.dotyczącej zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia studiów wyższych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Uchwała nr 8/2023 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych.

Uchwała nr 6/2023 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Statucie ChAT

Uchwała nr 5/2023 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia zmian w efektach uczenia się na kierunku pedagogika na poziomie studiów II stopnia w Wydziale Nauk Społecznych ChAT.

Uchwała nr 4/2023 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia zmian w programie studiów II stopnia na kierunku pedagogika w Wydziale Nauk Społecznych oraz ujednoliconej dokumentacji programu studiów w Wydziale Nauk Społecznych.

Uchwała nr 3/2023 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku teologia w specjalności teologia ewangelikalna na poziomie studiów II stopnia w Wydziale Teologicznym ChAT.

Uchwała nr 2/2023 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku akademickim 2024/2025.

Uchwała nr 1/2023 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia zmian w programie studiów I i II stopnia na kierunku teologia w Wydziale Teologicznym oraz ujednoliconej dokumentacji programu studiów w Wydziale Teologicznym.

Uchwała nr 18/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Uchwała nr 17/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w regulaminie Szkoły Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Uchwała nr 16/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi dr. hab. Zbyszko Melosikowi.

Uchwała nr 15/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Anastazemu, arcybiskupowi Tirany, Durres i całej Albanii.

Uchwała nr 14/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu studiów i efektów uczenia się na studiach podyplomowych kwalifikacyjnych pod nazwą: „Etyka – studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli”.

Uchwała nr 13/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie nadania Medalu za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Uchwała nr 12/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku „Administracja” na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym w Wydziale Nauk Społecznych ChAT.

Uchwała nr 11/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. o zmianie uchwały nr 9/2021 Senatu ChAT z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku akademickim 2022/2023.

Uchwała nr 10/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku akademickim 2023/2024.

Uchwała nr 9/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia efektów uczenia się na kierunku „Administracja” na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała nr 8/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku „Administracja” na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym w Wydziale Nauk Społecznych ChAT.

Uchwała nr 7/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia promotora i dwóch recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Prof. dr. hab. Zbyszko Melosikowi.

Uchwała nr 6/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie poparcia wniosku Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT w przedmiocie wystąpienia do Rektora ChAT o nadanie tytułu doktora honoris causa Prof. dr. hab. Zbyszko Melosikowi.

Uchwała nr 5/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu studiów I stopnia na kierunku studiów pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej w środowisku wielokulturowym wraz z efektami uczenia się.

Uchwała nr 4/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dla realizacji kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli.

Uchwała nr 3/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie poparcia recenzji sporządzonej przez J.M. Ks. Abp. prof. Jerzego (Pańkowskiego) w ramach procedury nadania J.Em. Ks. Kard. Kurtowi Kochowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.

Uchwała nr 2/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia promotora i dwóch recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Anastazemu, arcybiskupowi Tirany, Durres i całej Albanii.

Uchwała nr 1/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie poparcia wniosku Dziekana Wydziału Teologicznego ChAT w przedmiocie wystąpienia do Rektora ChAT o nadanie tytułu doktora honoris causa Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Anastazemu, arcybiskupowi Tirany, Durres i całej Albanii.

Uchwała nr 15/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym oraz kryteriów zwalniania z tej opłaty w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Uchwała nr 14/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2021 r. dokonująca zmiany w uchwale nr 26/2019 Senatu ChAT z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Uchwała nr 13/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu studiów i efektów uczenia się na studiach podyplomowych kwalifikacyjnych pod nazwą: „Studia kwalifikacyjne w zakresie teologii ewangelickiej dla nauczycieli religii”.

Uchwała nr 12/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian w programie studiów II stopnia w Wydziale Teologicznym oraz ujednoliconej dokumentacji programu studiów w Wydziale Teologicznym.

Uchwała nr 11/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem.

Uchwała nr 10/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia studiów wyższych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Uchwała nr 9/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku akademickim 2022/2023.

Uchwała nr 8/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji stałych i komisji dyscyplinarnych oraz ich składu osobowego.

Uchwała nr 6/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej ChAT.

Uchwała nr 5/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Uchwała nr 4/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia efektów uczenia się na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do Uchwały nr 4/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia efektów uczenia się na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała nr 3/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym w Wydziale Nauk Społecznych.

Załącznik do Uchwały nr 3/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym w Wydziale Nauk Społecznych.

Uchwała nr 2/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Uchwała nr 1/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Akademii.

Uchwała nr 39/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Wydawniczej

Uchwała nr 38/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Rektora nr 32/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego za 2020 rok

Uchwała nr 37/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Uchwała nr 36/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Uchwała nr 35/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia wytycznych oraz zasad przygotowania przez doktorantów indywidualnego planu badawczego w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Uchwała nr 34/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie Szkoły Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Uchwała nr 33/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w efektach kształcenia i programie kształcenia oraz przyjęcia dokumentacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej ChAT w dyscyplinie nauki teologiczne i pedagogika.

Uchwała nr 32/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia i przyjęcia dokumentacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej ChAT w dyscyplinie nauki teologiczne

Uchwała nr 31/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Uczelni

Uchwała nr 29/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych

Uchwała nr 28/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie komisji stałych powoływanych przez Senat i ich składu osobowego

Uchwała nr 27/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Rektora nr 20/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ochrony sanitarnej oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii

Uchwała nr 26/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022.

Uchwała nr 25/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie poparcia dla utworzenia studiów I stopnia na kierunku administracja

Uchwała nr 24/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 25/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Szkoły Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Uchwała nr 23/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wykładni nazw stanowisk nauczycieli akademickich na potrzeby sprawozdawczości finansowej

Uchwała nr 22/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia efektów uczenia się na kierunku praca socjalna na poziomie studiów I stopnia w zakresie praca socjalna z rozszerzonym językiem angielskim o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 21/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na kierunku praca socjalna na poziomie studiów I stopnia w zakresie pracy socjalnej z rozszerzonym językiem angielskim o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 20/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia efektów uczenia się na kierunku pedagogika na poziomie studiów II stopnia w zakresie pedagogiki szkolnej i nowych mediów w edukacji o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 19/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na kierunku pedagogika na poziomie studiów II stopnia w zakresie pedagogiki szkolna i nowe media w edukacji o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała nr 18/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia efektów uczenia się na kierunku pedagogika na poziomie studiów II stopnia w zakresie pedagogiki szkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 17/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na kierunku pedagogika na poziomie studiów II stopnia w zakresie pedagogiki szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała nr 16/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia efektów uczenia się na kierunku pedagogika na poziomie studiów I stopnia w zakresie andragogika z doradztwem zawodowym o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 15/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na kierunku pedagogika na poziomie studiów I stopnia w zakresie andragogika z doradztwem zawodowym o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 14/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej ChAT w zakresie dyscyplin naukowych: nauki teologiczne i pedagogika

Uchwała nr 13/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu i planu kształcenia w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Uchwała nr 12/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Rektora nr 11/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej ChAT

Uchwała nr 11/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Rektora nr 10/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej ChAT w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022

Uchwała nr 10/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Rektora nr 9/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii

Uchwała nr 9/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 marca 2020 r. o wyrażeniu opinii w sprawie kandydata na funkcję Rektora.

Uchwała nr 8/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przedłużenia mandatu dotychczasowych komisji rekrutacyjnych na rekrutację na studia w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 5d/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Wydziale Nauk Społecznych na kierunku „pedagogika” na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 5c/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się na kierunku „pedagogika” na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 5b/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Wydziale Nauk Społecznych na kierunku „pedagogika” na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 5a/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się na kierunku „pedagogika” na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 4/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Etyki Badań Naukowych.

Uchwała nr 3/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych.

Uchwała nr 2/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyznawania nagród rektora.

Uchwała nr 1/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyznawania nagród rektora.

Uchwała nr 39/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie komisji stałych powoływanych przez Senat i ich składu osobowego

Uchwała nr 27/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Uchwała nr 26/2019 Senatu ChAT z dnia 19 września 2019 r. w sprawie regulaminu nadawania stopni naukowych w ChAT

Uchwała nr 24/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych i innych form kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Uchwała nr 23/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Uchwała nr 20/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Wydziale Teologicznym.

Uchwała nr 17/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 15/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 14_2018 Senatu Chat z dnia 28.06.2018 r. w sprawie rekrutacji na studia w roku akademickim 2019_2020

Uchwala nr 8_2018 Senatu Chat z dnia 26.04.2018 r. w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2019_2020

Uchwala nr 7_2018 Senatu Chat z dnia 26.04.2018 r. w sprawie rekrutacji na studia w roku akademickim 2019_2020

Uchwała nr 12/2017 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 120/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 11/2017 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 10/2017 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 8/2017 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Uchwała nr 7/2017 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Uchwała nr 6/2017 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne

Uchwała nr 35/2013 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne i procedury związane z awansem naukowym

Udostępniony: 19 grudzień 2023 : 19 grudzień 2023 Poprawiono: 19 grudzień 2023
: Administrator : Administrator
Licznik odwiedzin: 305
Wersje:
2023-12-19 14:06:45 Administrator
2023-12-19 14:04:04 Administrator