logoBIP gov  

Stona Główna

Zarządzenie nr 30/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia i nadania regulaminu Centrum Badań i Promocji Spójności Społecznej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 29/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących zwiększenia dostępności zajęć z języków obcych i wychowania fizycznego dla studentów z niepełnosprawnościami w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 28/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie likwidacji studiów na kierunku Praca socjalna na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych.

Zarządzenie nr 27/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Biblioteki Głównej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 24/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 23/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury ewakuacji osób z budynku Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób ze szczególnymi potrzebami.

Zarządzenie nr 21/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na rok akademicki 2023/2024.

Zarządzenie nr 20/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2023/2024.

Zarządzenie nr 19/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 11 października 2023 r. w sprawie procedury udostępniania danych osobowych przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie.

Zrządzenie nr 16/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 28 września 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 14/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku teologia studiów II stopnia.

Zarządzenie nr 12/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 11/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęć do Szkoły Doktorskiej osób nie będących obywatelami państw Unii Europejskiej lub nie legitymujących się Kartą Polaka.

Zarządzenie nr 10/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie.

Zarządzenie nr 9/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia składu komisji stałych powoływanych przez Rektora.

Zarządzenie nr 8/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia organizacji roku akademickiego 2023/2024.

Zarządzenie nr 7/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na rok akademicki 2023/2024.

Zarządzenie nr 4 /2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Nowelizacji Statutu i Strategii Uczelni.

Zarządzenie nr 1/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie konkursu na dofinansowanie uczelnianych projektów badawczych w roku 2023.

Zarządzenie nr 32/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu wydawania kluczy do pomieszczeń w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 29/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla uczestników studiów doktoranckich w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na rok akademicki 2022/2023.

Zarządzenie nr 28/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu Szkoły Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 27/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na rok akademicki 2022/2023.

Zarządzenie nr 26/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinieuczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie nr 25/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie nr 24/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego form wsparcia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 23/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie procedury nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Załączniki do zarządzenia są dostępne pod linkiem Wewnętrzne akty prawne po zalogowaniu się na osobiste konto w systemie USOSweb.

Zarządzenie nr 14/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych pod nazwą: „Etyka – studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli”.

Zarządzenie nr 10/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia organizacji roku akademickiego 2022/2023.

Zarządzenie nr 8/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na rok akademicki 2022_2023.

Zarządzenie nr 6/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie konkursu na dofinansowanie uczelnianych projektów badawczych w roku 2022.

Zarządzenie nr 5/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia studiów na kierunku “Administracja”.

Zarządzenie nr 4/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu świadczeń dla studentów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE – Tekst jednolity

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ChAT
Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ChAT
Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ChAT
Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ChAT
Załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ChAT
Załącznik nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ChAT

Zarządzenie nr 3/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku studiów pedagogika.

Zarządzenie nr 2/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie gratyfikacji finansowej dla osób realizujących projekty badawcze ze środków zewnętrznych.

Zarządzenie nr 1/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia okresu wypłaty stypendiów finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przyznanych studentom w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 30/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania Zakładowego Zespołu Równości Szans w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-A072/20 „Dostępny ChAT”.

Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 22 października 2021 r. w sprawie końcowego egzaminu certyfikacyjnego biegłości językowej z zakresu nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zarządzenie nr 28/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla uczestników studiów doktoranckich w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na rok akademicki 2021/2022.

Zarządzenie nr 27/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na rok akademicki 2021/2022.

Zarządzenie nr 26/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 25/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie organizacji i regulaminu Akademickiego Centrum Sportu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 24/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 23/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 22/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 września 2021 r. w sprawie stawek wynagradzania za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych realizowanych na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów zawieranych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Zarządzenie nr 21/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zasad i wysokości wynagradzania osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i innych formach szkoleń organizowanych przez Uczelnię za odpłatnością uczestników.

Zarządzenie nr 20/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 września 2021 r. w sprawie stawek wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe.

Zarządzenie nr 18/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Grupy konsultacyjnej do spraw dostępności w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-A072/20 „Dostępny ChAT”.

Zarządzenie nr 15/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych pod nazwą: „Studia kwalifikacyjne w zakresie teologii ewangelickiej dla nauczycieli religii”.

Zarządzenie nr 13/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia organizacji roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 12/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów według zatwierdzonych wzorów oraz suplementów do dyplomów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na rok akademicki 2021/2022.

Zarządzenie nr 10/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w szkoleniach pracowników Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i powołania Komisji Rekrutacyjnej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-A072/20-00 „Dostępny ChAT”.

Zarządzenie nr 9/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Grupy konsultacyjnej do spraw dostępności w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-A072/20-00 „Dostępny ChAT”.

Zarządzenie nr 8/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad kalkulacji kosztów publikacji, ustalania ich cen zbytu oraz ich dystrybucji.

Zarządzenie nr 7/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 23 lutego 2021 r. o zmianie zarządzenia nr 16/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie uregulowania sytuacji niektórych doktorantów w związku z okolicznościami występującymi w okresie pandemii SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 6/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Zarządzenie nr 5/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych i powołania jego składu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Załączniki do zarządzenia są dostępne pod linkiem
po zalogowaniu się na osobiste konto w systemie usosweb (zakładka TWOJE JEDNOSTKI, a następnie Wewnętrzne akty prawne).

Zarządzenie nr 2/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 stycznia 2021 r. dotyczące przedłużenia obowiązywania zarządzenia nr 20/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ochrony sanitarnej oraz szczególnych zasad kształcenia w ChAT w okresie pandemii

Zarządzenie nr 1/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie konkursu na dofinansowanie projektów badawczych skutkujących wysoko punktowanymi publikacjami w czasopismach naukowych

Zarządzenie nr 31/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 30/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie umorzenia opłat z tytułu powtarzania okresu zaliczeniowego (etapu studiów) w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 października 2020 r.w sprawie powołania w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 28/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 października 2020 r.w sprawie stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązującego w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 września 2020 r.  w sprawie uregulowania spraw projektów badawczych realizowanych w roku 2020

Zarządzenie nr 25/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckichuprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w rok akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 22/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 20/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ochrony sanitarnej oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia rozdzielnika egzemplarzy gratisowych publikacji Wydawnictwa Naukowego ChAT

Zarządzenie nr 13/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną

Zarządzenie nr 12/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia organizacji roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej ChAT

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej ChAT w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie końcowego egzaminu certyfikacyjnego z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w zakresie administracji budynkiem oraz pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 5/2020 r. Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków wspólnoty akademickiej

Zarządzenie nr 4/2020 r. Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków wspólnoty akademickiej

Zarządzenie nr 2/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Zarządzenie nr 24/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Monitora ChAT i ogłaszania wewnętrznych aktów prawnych

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie nr 22/2019 Rektora Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie kontynuacji studiów na kierunku „pedagogika”

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni i fitness Akademickiego Centrum Sportu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – uchylone zarządzeniem nr 19/2020 Rektora ChATuchylone zarządzeniem nr 19/2020 Rektora ChAT

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu pracy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązującego w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 17/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 15/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania w Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 12/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w rok akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 9/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 8/2019 Rektora Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Zarządzenie nr 5/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Zarządzenie nr 1/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2018 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO)

Udostępniony: 19 grudzień 2023 : 19 grudzień 2023 Poprawiono: 20 grudzień 2023
: Administrator : Administrator
Licznik odwiedzin: 528
Wersje:
2023-12-20 08:01:50 Administrator
2023-12-19 14:31:39 Administrator