logoBIP gov  

Stona Główna

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, zwana dalej „Akademią” lub w skrócie „ChAT”, jest ekumeniczną uczelnią publiczną. Akademia działa autonomicznie. Sytuację prawną Akademii określa w szczególności ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Dz.U. z 2000 r. Nr 39 poz. 440 z późn. zm.) oraz statut ChAT. Akademia posiada osobowość prawną a jej siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jako uczelnia akademicka pełni szczególną funkcję kulturową w zakresie dyskursu dotyczącego kształtu życia społecznego w Polsce jako państwie demokratycznym, obywatelskim i pluralistycznym. Zasoby i doświadczenia ChAT pozwalają zapewnić kształcenie kadr zarówno na wysokim poziomie kompetencji merytorycznych, jak i etosowych. Akademia realizuje mandat edukacyjny na rzecz społeczeństwa pluralistycznego, które chce opierać się nie tylko na pryncypiach ekonomicznych, lecz również odwoływać się do wartości duchowych oraz etosu wzajemnej sprawiedliwości i pomocy drugiemu człowiekowi. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest podstawowym obowiązkiem Akademii w wypełnianiu jej statutowej działalności i zarazem koniecznym warunkiem utrzymania znaczącego miejsca w polskim i europejskim systemie szkolnictwa wyższego. Wyznacznikiem Uczelni jest wysoki poziom nauczania, tolerancja i wielokulturowość. Akademia jest położona w dogodnej lokalizacji (Bielany) i posiada nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną oraz sportową. Jej strukturę tworzą Wydział Teologiczny i Wydział Nauk Społecznych. Oba wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Wydział Teologiczny

W Wydziale Teologicznym są prowadzone studia na kierunku:

 • teologia w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej i protestanckiej – studia I stopnia (licencjackie) i studia II stopnia w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej i tradycji wyznaniowych (magisterskie).

Wydział Nauk Społecznych

W Wydziale Nauk Społecznych są prowadzone studia na kierunkach: Administracja – studia pierwszego stopnia (6 semestrów), Pedagogika – studia pierwszego stopnia (6 semestrów), Pedagogika – studia drugiego stopnia (4 semestry), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie (10 semestrów). Wydział oferuje także 2-semestralne studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą. Wybranych specjalności kształcenie realizowane są w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących.

W Uczelni działa Szkoła Doktorska ChAT, która oferuje możliwość poszerzenia kompetencji badawczych poprzez czteroletnie kształcenie ogólnych kompetencji naukowych oraz indywidualny tutoring z promotorem. Szkoła Doktorska ChAT kształci w dyscyplinach naukowych pedagogika oraz nauki teologiczne.

Misja Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest ekumeniczną, państwową uczelnią wyższą, kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego.
W Akademii kształcą się osoby związane z tradycją ewangelicką, prawosławną i starokatolicką.

Akademia jest universitas docentorum et scolarium – braterską wspólnotą ludzi poszukujących prawdy, dobra i piękna w oparciu o wiarę w Jezusa Chrystusa.
Etos universitas wyraża się w ekumenizmie, tolerancji oraz dialogu religijnym, kulturowym i naukowym.

Edukacja w Akademii sprzyja indywidualnemu rozwojowi wychowanków pod względem intelektu, duchowości, charakteru i umiejętności profesjonalnych.
Akademia kształci studentów w zakresie nauk teologicznych i pedagogicznych, przygotowując duchownych i świeckich pracowników dla Kościołów chrześcijańskich w Polsce, a także dla instytucji socjalnych, edukacyjnych i samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Akademia jest instytucją edukacyjną kierującą się odpowiedzialnością wobec Kościołów, społeczeństwa i nauki.
Akademia – uznając teologię za nieodzowny wymiar działalności Kościołów – realizuje swoją misję we współpracy z Kościołami kształcącymi w niej swoich przyszłych współpracowników. Akademia jest miejscem pielęgnowania jedności, a zarazem poszanowania odrębności teologicznych występujących w obrębie tradycji ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej.

Akademia jest instytucją edukacyjną kształcącą nie tylko wysoko wykwalifikowanych pracowników, lecz również przyszłych uczestników życia społecznego. Akademia – strzegąc swojej niezależności politycznej – bierze udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w poszanowaniu tożsamości kulturowej, religijnej i wspólnotowej wszystkich jego podmiotów, wnosząc do życia publicznego etos obywatelskiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności i wrażliwości społecznej. Akademia – będąc miejscem spotkania różnych tradycji – przyczynia się do dzieła pojednania i integracji, stając się pomostem religijnym i kulturowym pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy.

Uchwała Senatu ChAT z dnia 23 marca 2000 r.

Akademia jest kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej, utworzonych po pierwszej wojnie światowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studium Teologii Prawosławnej nie otrzymało zezwolenia na wznowienie działalności po roku 1945, natomiast Wydział Teologii Ewangelickiej został wyodrębniony z Uniwersytetu Warszawskiego w 1954 r. i przekształcony – przy współudziale Kościołów starokatolickich – w Chrześcijańską Akademię Teologiczną; odtąd też istnieje w ChAT Sekcja Teologii Ewangelickiej i Sekcja Teologii Starokatolickiej, a od 1957 r. również Sekcja Teologii Prawosławnej. W roku 2004 uczelnia obchodziła 50 – lecie istnienia.

Rozwój uczelni po roku 1989

Przemiany ustrojowe po roku 1989 pozwoliły rozszerzyć uczelniom, także uczelniom teologicznym, ich zakres autonomii i samodzielności. ChAT wykorzystała tę możliwość, opracowując w 1991 roku nowy statut uczelni, a także regulaminy studiów, organizacyjny oraz samorządu studenckiego. Przepisy te konkretyzują zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków kierownictwa ChAT oraz zapewniają współudział pracowników i studentów w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących uczelni. Jej działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna nabrała dynamiki, przyczyniając się do wzrostu autorytetu Akademii w kontaktach międzyuczelnianych zarówno w kraju jak i za granicą.

Akademia reagowała sprawnie na przemiany i potrzeby edukacyjne w naszym kraju. W roku akademickim 1991/92 rozpoczął działalność Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny. Był on praktyczną formą odpowiedzi na wyzwanie postawione przed Kościołami przez wprowadzenie nauki religii do szkół. Chodziło o przygotowanie kadry katechetów zdolnych nie tylko do prowadzenia nauczania religii w szkołach, ale także – w miarę potrzeby – mogących wykładać przedmioty ogólnokształcące. W czerwcu 1995 roku pierwsi absolwenci tego Instytutu uzyskali dyplomy magistra teologii w zakresie pedagogiki religijnej.

Po kilku latach doświadczeń wyłoniła się konieczność restrukturyzacji Instytutu poprzez przekształcenie go w Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny. Polegała ona na uruchomieniu na kierunku pedagogika 3-letnich licencjackich wyższych studiów zawodowych w zakresie dwóch specjalności. W roku akademickim 1996/97 przyjęto pierwszych studentów na studia w zakresie pracy socjalnej, rok później rozpoczęła działalność druga specjalność – pedagogika szkolna i korekcyjna. Poczynając od roku akademickiego 1999/2000 absolwenci wyższych studiów zawodowych będą mogli kontynuować naukę na uzupełniających 2-letnich studiach magisterskich.

Pozyskanie przez Uczelnię profesorów o znacznym dorobku naukowym umożliwiło podjęcie decyzji o utworzeniu z dniem 1 marca 1994 roku Studium Doktoranckiego w zakresie nauk teologicznych.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz prowadzenia przewodów o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, a także tytułu profesora nauk teologicznych i nadawania godności doktora honoris causa. Doktoraty honorowe otrzymało dotychczas wielu wybitnych przedstawicieli życia naukowego i kościelnego z kraju i zagranicy, m.in.: prawosławni patriarchowie Konstantynopola Dimitrios I i Bartłomiej I, metropolita z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Nikodem, arcybiskup Aten i całej Grecji Chrystodoulos, starokatoliccy arcybiskupi Utrechtu Marinus Kok i Jan Antoni Glasemaker, prof. Kurt Stalder z Wydziału Teologii Starokatolickiej Uniwersytetu w Bernie, bp Karol Kotula – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, bp Kurt Scharf – zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego Berlina-Brandenburgii, ks. prof. Gerhard Sauter z Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn, bp Alfons Nossol – przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, bp prof. Wolfgang Huber – ewangelicki Biskup Berlina i Brandenburgii, Przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego Niemiec.

Rok akademicki 2018/2019 rozpoczęliśmy w nowej siedzibie przy ul. Broniewskiego 48 na Bielanach.

Znakomity dojazd bezpośrednio do siedziby:

 • tramwaje 22, 28, 33, 35 (przystanek Romaszewskiego d. Duracza);

 • autobus: 114 (przystanek Park Olszyna /jadąc z Placu Wilsona/ i Romaszewskiego d. Duracza /jadąc od strony Metra Młociny/);

 • metro: stacja Słodowiec + 10 minut spacerem.

Archiwum zdjęć

Doktoraty honorowe otrzymało dotychczas wielu wybitnych przedstawicieli życia naukowego i kościelnego z kraju i zagranicy, m.in.:

 • bp Karol Kotula – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (1959)

 • bp Leon Grochowski (1966)

 • Andrzej Buzek (1969)

 • Nikodem (Rotow) prawosławny metropolita leningradzki i nowogrodzki (1974)

 • Günter Berndt (1976)

 • ks. prof. Wiktor Niemczyk (1979)

 • Billy Graham (1981)

 • Dymitr I patriarcha Konstantynopola (1987)

 • Bert Beverly Beach

 • bp Antonius Jan Glazemaker starokatolicki arcybiskup Utrechtu (1989)

 • ks. Eugen Voss (1994)

 • Marinus Kok starokatolicki arcybiskup Utrechtu (1994)

 • bp Kurt Scharf – zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego Berlina- Brandenburg

 • ks. prof. Gerhard Sauter, Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn (1995)

 • arcybiskup ad personam Alfons Nossol (1997)

 • prof.Kurt Stalder duchowny i teolog starokatolicki, Wydział Teologii Starokatolickiej Uniwersytetu w Bernie

 • Bartłomiej I patriarcha Konstantynopola (1998)

 • bp Hans Gerny -zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii

 • Jan Broda (2001)

 • bp Jan Szarek (2001)

 • Chrystodulos arcybiskup Aten i całej Grecji (2003)

 • Cyryl I patriarcha Moskwy (2004)

 • arcybiskup ad personam Zygmunt Zimowski (2008)

 • bp prof. Wolfgang Huber – ewangelicki Biskup Berlina i Brandenburgii, Przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego Niemiec (2008)

 • ks. prof. Wacław Hryniewicz (2009)

 • Jan X patriarcha Antiochii (2016)

 • prof. Michael Meyer-Blanck – Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn (2017)

Medal jest wyróżnieniem dla osób w szczególny sposób zasłużonych dla Akademii w zakresie:
1) akademickiej działalności organizacyjnej, badawczej, dydaktycznej;
2) budowania krajowej i międzynarodowej współpracy akademickiej;
3) tworzenia więzi ekumenicznych i międzyreligijnych;
4) krzewienia wolności sumienia i wyznania oraz wolności poszukiwań naukowych.

Medalem nagradza się w szczególności byłych rektorów, prorektorów i dziekanów, a także nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 10-letni staż pracy na stanowisku profesora.

Medal nadaje się uchwałą Senatu Akademii na wniosek rektora Akademii. Uchwałę podejmuje się większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogółu członków Senatu.

medal

Medale otrzymali:

 • prof. dr hab. Barbara Städtler-Mach

 • prof. dr hab. Michał Pietrzak

 • ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz

 • JE bp Jan Szarek

 • prof. dr hab. Michael Wolter

 • JE bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański

 • JE Metropolicie prof. zw. dr hab. Sawa Michał Hrycuniak

 • JE abp prof. ChAT dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk

 • prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko

 • ks. prof. dr hab. Marian Bendza

 • prof. dr hab. Karol Karski

 • Projekt badawczy NCN – Nr 2016/23/B/HS6/03898 w trakcie realizacji:

Być uczniem podczas edukacyjnej rewolucji: Poznawcze i pozapoznawcze konsekwencje reformy edukacji 2017 

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Karwowski

 • Projekt badawczy NCN – Nr DEC-2011/03/B/HS6/01839 zrealizowany w 2015:

Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie „interesów poznawczych” jego uczestników 

Kierownik projektu: dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT

Wykonawcy: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT, dr hab. Maciej Karwowski, prof. APS

Publikacje: Renata Nowakowska-Siuta, Bogusław Śliwerski, Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej.Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015. Bogusław Milerski, Maciej Karwowski, Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.

 • Projekt badawczy NCN-Nr 0111/B/H03/2011/40 zrealizowany w 2013:

Uspołecznienie szkolnictwa publicznego w III RP

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Publikacja: Bogusław Śliwerski: Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Udostępniony: 06 grudzień 2023 : 06 grudzień 2023 Poprawiono: 12 grudzień 2023
Wytworzony przez: Administrator Stanowisko wytwarzającego: Administrator (06-12-23)
Licznik odwiedzin: 72
Wersje:
2023-12-12 07:27:16 Administrator
2023-12-06 13:40:11 Administrator
2023-12-06 13:36:17 Administrator
2023-12-06 13:36:01 Administrator