logoBIP gov  

Stona Główna

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe w ramach Wydziału Nauk Społecznych (REKRUTACJA); Wydziału Teologicznego oraz międzywydziałowe studia kwalifikacyjne dla nauczycieli:

Etyka – studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Planowany termin uruchomienia studiów: 01.10.2022 r.
Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 01.07.2022 r. (Link do rejestracji)

Opis studiów:

Studia umożliwiają nabycie kompetencji merytorycznych, dydaktycznych i praktycznych w zakresie nauki etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu treści merytorycznych z etyki na poziomie VII PRK, treści określonych podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie etyki oraz teorii i praktyki dydaktyki przedmiotowej. Absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciele etyki.

Studia trwają 3 semestry (01.10.2022-30.11.2023), a ich program zakłada realizację 360 godzin, w tym 90 godzin praktyk zawodowych i zdobycie 40 punktów ECTS.

Program studiów jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń oraz praktyk zawodowych. Zajęcia są organizowane według ustalonego rozkładu zajęć, co do zasady w piątki i soboty. Przewiduje się 27 bloki zajęciowe, indywidualne konsultacje, praktyki zawodowe oraz egzamin dyplomowy. Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Ocena końcowa jest wynikową następujących ocen: 1) średniej ocen z czterech egzaminów przedmiotowych wyznaczonych w programie kształcenia (waga 50%) oraz 2) oceny z egzaminu dyplomowego (waga 50%). Egzamin dyplomowy ma charakter wypowiedzi ustnej dotyczącej praktycznego transferu wybranych kwestii etycznych do praktyki edukacyjnej.

Studia bezpłatne, finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zasady kwalifikacji:

Do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – osiągnięcie pełnych kwalifikacji na VII poziomie PRK, w tym uzyskanie uprawnienia merytorycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w szkole oraz uzyskanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego wymaganego do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole.

Limit miejsc: 30 – decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych jak również może podjąć decyzję o przyjęciu dodatkowych kandydatów na studia w ramach możliwości organizacyjnych Uczelni.

Rekrutacja odbywa się poprzez system IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) do wyczerpania limitu miejsc. Filmy instruktarzowe dotyczące rejestracji w IRK oraz dalszego korzystania z USOS dostępne na stronach Uczelni. 

Więcej informacji

Udostępniony: 06 grudzień 2023 : 06 grudzień 2023 Poprawiono: 12 grudzień 2023
: Administrator : Administrator
Licznik odwiedzin: 165
Wersje:
2023-12-12 08:12:13 Administrator
2023-12-12 07:59:48 Administrator
2023-12-06 13:41:39 Administrator